Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a   gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás, biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján járó pénzbeli ellátás, amely nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozási segély (gyes) elnevezésű ellátással. 

 

Ki jogosult a gyermekgondozási díjra?


I. Biztosítási jogviszony alapján (általános szabályok szerint) gyermekgondozási díjra jogosultság

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő: biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

biztosított szülő (pl. apa, örökbefogadó szülő), ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Gyednél a szülő fogalma (Ebtv. 42/A. § (2) bek.):
Gyermekgondozási díjra a biztosított szülő lehet jogosult. A nevelőszülők jogállásának változásával összefüggésben rendezi a jogszabály a gyermekgondozási díjra jogosult
szülők körét. 
2015. január 1-jétől nem tekinthető szülőnek a helyettes szülő, a gyermekvédelmi gyám, továbbá a nevelőszülő, függetlenül attól, hogy a nála elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek tekintetében kirendelték-e gyámként.

 

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása:

Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: 

a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,

a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, 

rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj,

- ha a jogosult a gyermek egy éves kora előtt bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.
A fentiekben leírtak alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is – ha az, az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

- ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (nem vonatkozik ez a kizáró ok arra, aki táppénzt, baleseti táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási támogatást, álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, illetve aki vállalkozói- vagy munkanélküli járadékot, álláskeresést ösztönző juttatást kap).

- ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletben) helyezték el, kivéve ha a gyermek egy éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,

- ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,

- a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti,

- ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság első alkalommal a gyermek egy éves kora után kerül megállapításra, akkor az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás  – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Nem kell alkalmazni a 60 napos folyósítási korlátot, ha a jogosult a gyermekre tekintettel csecsemőgondozásai díjat vett igénybe vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal.

 

2015. január 1-jétől például a rokkantsági ellátásban részesülő kismamák is jogosultak lehetnek gyermekgondozási díjra, miután nincs folyósítási korlát, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ellátásban részesülő rendszeres pénzellátásban részesül és a csecsemőgondozási díjra vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
 

Gyermekgondozási díj folyósítása a gyermek halála esetén:


Nem jár a gyermekgondozási díj, ha:
- a gyermek a gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt meghal, az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, illetve ha addig a halál időpontjától számítva 15 napnál kevesebb van hátra, akkor az elhalálozást követő 16. naptól.
- ikergyermekek esetében valamelyik gyermek:
a) a gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt meghal, azonos várandósságból született egynél több testvér hiányában a 42/B. § (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően,
b) a 42/B. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot követő 1 éven belül meghal, azonos várandósságból született egynél több testvér hiányában az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, illetve ha addig a halál időpontjától számítva 15 napnál kevesebb van hátra, akkor az elhalálozást követő 16. naptól.


Példák:
1) A 2016.02.15-ig gyermekgondozási díjra jogosult anya gyermeke 2015.02.01-jén elhalálozik. Az anya részére a gyermekgondozási díj 2015.02.28-ig jár.
2) A 2015.02.15-ig gyermekgondozási díjra jogosult anya gyermeke 2015.02.01-jén elhalálozik. Az anya részére a gyermekgondozási díj 2015.02.15-ig jár.
3) Az anya az ikergyermekei 2014.02.01-jén születtek. Az ikrek jogán az anya 2017.02.01-ig jogosult gyermekgondozási díjra. A két ikergyermek közül az egyik gyermek 2015.10.02-án elhalálozik. Az anya részére a gyermekgondozási díj 2016.02.01-ig jár.

 

II. Hallgatói jogviszony alapján gyed-re jogosultság (diplomás gyed)

2014. január 1-jétől kiegészült a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóival. Ők a 2013. december 31-ét követően született gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.

Diplomás gyed-re az a 2013. december 31-ét követően születetett gyermek édesanyja (szülő nő) jogosult, aki az alábbi 1)-6) pontokban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel:

1.      a fent leírt általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),

2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

3. a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

4. a gyermeket saját háztartásában neveli,

5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa diplomás gyed-re való jogosultsága (kizárólag a 2013. december 31-ét követően született gyermek után):

A diplomás gyed-re a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek meg kell felelnie a vér szerinti apának) megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a 2.)-6). pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és az anya az általános szabályok szerint sem jogosult gyermekgondozási díjra. 

Aktív félév, az a félév, amely alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszonya az Nftv. 45. §-a szerint nem szünetel. 

 

Mennyi időre jár a gyed?

Biztosítási jogviszony alapján (általános szabályok szerint) megállapított gyermekgondozási díj időtartama: 

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya által igénybe vett gyed esetében a szülést a szülő anyától eltérő más jogosult által igénybe vett gyed esetén a jogosultság kezdetét megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 

A 2013. december 31-ét követően született ikergyermekek esetén a gyed folyósításának időtartama a fentiek szerint megállapított időtartam lejártát követően további egy évvel meghosszabbodik. 

Például: A 2012. január 1-től biztosított kismama 2014. május 10-én ikreket szül. A kismama a szülést megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött időtartama alapján az ikergyermekek után 2017. május 10-ig, a gyermekek két éves korától számított további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra.

Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj időtartama: 

Az úgynevezett „diplomás gyed” a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár. 

 

Gyermekgondozási díjra jogosultság (Ebtv. 42/A. § (1) bek. b) pont).
2015. január 1-jétől bővült azon személyek köre, akik a biztosítás megszűnését követően gyermekgondozási díjra lehetnek jogosultak.
2014. december 31-ig hatályos rendelkezés szerint a biztosítás megszűnését követően csak akkor kaphatott gyermekgondozási díjat az anya, ha a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele alatt szűnt meg, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.
2015. január 1-jétől az anya és az Ebtv. 40. § (1) bekezdésében meghatározott személy (pl.: gyám, örökbefogadó szülő, stb.) jogosult lehet gyermekgondozási díjra, amennyiben részére 2014. december 31-éig terhességi-gyermekágyi segély, 2015. január 1-jétől csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.
Változás tehát, hogy az a biztosított is jogosult lehet „passzív jogon” gyermekgondozási díjra, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segélyre/csecsemőgondozási díjra való jogosultsága és nem az ellátás folyósításának ideje alatt szűnt meg.
Példa:
2010.01.02-től biztosítási jogviszonyban álló anya 2015.05.10-én szül és a szülés napjától kéri a csecsemőgondozási díj megállapítását. Munkaviszonya 2015.06.15-én szűnik meg. A felmentési időre (2015.05.01-től 2015.06.15-ig) a kismama megkapta teljes keresetét. Csecsemőgondozási díjra a szülés napjától jogosult, és részére a csecsemőgondozási díj 2015.05.10-től jár, függetlenül attól, hogy a felmentési időre munkabért kapott. Amennyiben a kismama újabb biztosítási jogviszonyt nem létesít, a gyermekgondozási díjra „passzív” jogon, a csecsemőgondozási díj lejártát követő naptól lehet jogosult.

 

Gyedre való jogosultság megállapítása ismételt szülésnél (Ebtv. 42/B. § (2) bek.):
Pontosította a jogszabály a gyermekgondozási díjra való jogosultság megállapításának szabályait azon gyermekgondozási díjra jogosult szülők esetében, akik újabb gyermekük jogán ismét jogosulttá válnak az ellátásra.
Ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül, másik – különböző korú – gyermekére tekintettel jogosult volt gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama:
 nem lehet rövidebb az utoljára folyósított gyermekgondozási díjra jogosultság időtartamánál,
 nem hosszabbodik meg az új gyermekgondozási díj megállapítására jogosító gyermek jogán megállapított 2014. december 31-éig megállapított terhességi-gyermekágyi segély, illetve a 2015. január 1-jétől megállapított csecsemőgondozási díj jogosultsági idejével, és
 nem hosszabbodik meg az utolsóként született gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély jogosultsági idejével.
Példa:
A biztosított anya első gyermeke 2013.05.01-jén született. A szülést megelőző két éven belül 365 napi biztosítási jogviszonnyal rendelkezett. A szülés napjától 168 naptári napra terhességi-gyermekágyi segélyben részesült. Ezt követően 365 napra gyermekgondozási díjra jogosult 2014.10.15-ig. 2014.10.16-tól gyermekgondozási segélyt kap. A gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt 2015.03.02-án megszületik második gyermeke. A második gyermek jogán folyósított csecsemőgondozási díj lejártát követően gyermekgondozási díjat igényel. Az újabb gyermeke jogán járó gyermekgondozási díjra való jogosultság elbírálásánál figyelembe kell venni a második gyermek születésnapját közvetlenül megelőző két éven belül az első gyermek jogán folyósított terhességi-gyermekágyi segély folyósításának idejét is (168 naptári nap). Ennek megfelelően, az anya a második gyermeke jogán 533 (168+365) naptári napra lehet jogosult a gyermekgondozási díjra.

 

Gyermekgondozási díj összege (Ebtv. 42/D. §):
Nincs változás a tekintetben, hogy a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.
A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelemből a naptári napi alapot a táppénznél leírtak szerint kell megállapítani (Ebtv. 48. § (1)-(5) és (8) bek.) megállapítani.
Nincs változás a tekintetben, hogy ha a gyermekgondozási díjra jogosult megfelel az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (diplomás gyed) feltételeknek, akkor az ellátás összege nem lehet kevesebb a diplomás gyed, Ebtv. 42/E. § (5) bekezdésében meghatározott összegénél (minimálbér, illetve a garantált bérminimum 70%-a).
2015. január 1-jétől a minimálbér változásával a diplomás gyed összege is változik. 2015. január 1-jéről a minimálbér 105.000 Ft, a garantált bérminimum 122.000 Ft.


Gyermekgondozási díj maximuma:
2015. január 1-jétől a gyermekgondozási díj maximuma havi (210.000 Ft 70%-a) 147.000 Ft.
2015. január 1-jétől a gyermekgondozási díj maximumot akkor kell minden év január 15-éig hivatalból felülvizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani, ha az ellátás összege az Ebtv. 48. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján került megállapításra.

 

A terhességi-gyermekágyi segély, a CSED és GYED kétféle kiszámítása (Ebtv. 82/F. § (1) és (1a) bek.):
A 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően megállapított csecsemőgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján terhességi-gyermekágyi segélyként járt volna.
A 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően megállapított gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján járt volna.
Példák:
1) A biztosított gyermeke 2014.12.29-én született. A biztosított terhességi-gyermekágyi segélyre (Thgys) és GYED-re jogosult. Mindkét ellátást kétféleképpen kell kiszámítani. A Thgys naptári napi összegét a 2013.07.14-én hatályos és a gyermek születésekor, azaz a 2014.12.29-én hatályos jogszabályok alapján kell kiszámítani és a kedvezőbbet kell folyósítani. A GYED naptári napi alapját a GYED-re való jogosultság napján érvényes 2015. évben hatályos, valamint a 2013.07.14-én hatályos jogszabályok alapján kell kiszámítani és a kedvezőbbet kell folyósítani.
2) Ha a CSED-re és a GYED-re jogosult biztosított gyermeke 2015.01.05-én született, a CSED-et nem lehet kétféleképpen kiszámolni, akkor sem, ha a jogosult a CSED-et a szülés várható idejét megelőző 28 nappal kéri. Mivel a biztosított CSED-re való jogosultsága 2014. évben kezdődik, ezért a CSED naptári napi összegét kizárólag a 2014. évben hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. A GYED naptári napi alapját a 2015. évben hatályos szabályok szerint kell megállapítani, mert a gyermek 2015-ben született.
3.) A szülés várható ideje 2015.01.05. A biztosított a CSED megállapítására irányuló kérelmét 2014.12.08-án nyújtja be. A gyermek 2014.12.30-án született, ezért a biztosított Thgys-re jogosult. A szülés várható idejéhez igazodó Thgys naptári napi alapját a 2014.12.08-án hatályos szabályok szerint kell megállapítani. A gyermek születésnapjának ismeretében az ellátást kétféleképpen kell kiszámolni (abban az esetben, ha a gyermek megszületését megelőzően már megállapított és folyósított ellátás idejére járó Thgys kevesebb összegben került megállapításra, akkor a különbözetet a következő utalással együtt ki kell utalni).
4.) A biztosított 2015.01.05-én szült. Ha a biztosított az ellátást a szülés várható idejét megelőző 28 nappal visszamenőleg kéri és Thgys-re jogosult, akkor az ellátás naptári napi alapját a 2014. évben hatályos szabályok szerint kell megállapítani. Ha azonban a biztosított az ellátást a szülés napjától, azaz 2015.01.05-étől kéri megállapítani, akkor CSED-re jogosult és az ellátás naptári napi alapját a 2015.évben hatályos szabályok szerint kell megállapítani.

 

Átmeneti rendelkezések a terhességi-gyermekágyi segély és a CSED folyósításával kapcsolatban (Vhr. 50. § (13)-(15) bek.):
Ahol 2015. január 1-jétől hatályos jogszabály csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg. Amennyiben tehát a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapja 2015. január 1-je elé esik, az ellátás terhességi-gyermekágyi segélyként kerül folyósításra.
Azon személy részére, aki 2014. december 31-e utáni naptól igényel terhességi-gyermekágyi segélyt, kérelmét csecsemőgondozási díjként kell elbírálni (Ebtv. 82/G. § (3) bek.)
A terhességi-gyermekágyi segély tárgyában 2015. január 1-je előtt előállított nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén a nyomtatványt csecsemőgondozási díj iránti kérelemnek kell tekinteni.
Példa:
Ha a kismama 2014.12.28-tól jogosult ellátásra, akkor az ellátást terhességi-gyermekágyi segélyként kell megállapítani és folyósítani. Ha a kismama 2015.01.02-től jogosult az ellátásra, akkor csecsemőgondozási díjat kell részére megállapítani és folyósítani.

 

A 2015. január 1-jét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának szabályai (Ebtv. 82/G.§ (2) bek.):
A 2015. január 1-jét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a megállapításkor hatályos jogszabály alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani. A jogosultság fennállásának időtartama alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet.

www.oep.hu