Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Méltányossági segély

2014.12.26

Ki részesülhet segélyben? 

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy is részesíthető, ha egészségkárosodása következtében nehéz anyagi helyzetbe került és más elérhető forrás nem áll rendelkezésre.

 

Milyen költségre kérhető segély?

- Gyógyszerköltségre 

ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy
súlyos, hosszan tartó betegség esetén az orvos által javasolt, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.

- Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére  

a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására irányuló kérelme elutasításra került.

Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban csekély összegű segély nyújtására van lehetőség. 

- Pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére, 

ha a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, vagy
az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségre való jogosultsága elutasításra került. 

 

Milyen jövedelem mellett lehet segélyt kérni?

Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve, azonban a segélykérelem elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára.

 

Milyen nyomtatvány, dokumentum kell a kérelemhez?

A méltányosságból adható segély iránti kérelmet csak írásban, személyesen vagy postai útonlehet benyújtani, az elektronikus kapcsolattartást ez esetben a jogszabály kizárja.
Az írásbeli kérelemhez szükséges adatlapot és jövedelem nyilatkozatot a kérelmező tölti ki. Kérjük, hogy minden kérdésre szíveskedjenek válaszolni, mert az elbírálás során a kérelemben előadott, és rendelkezésére bocsátott adatok figyelembevételével hoz döntést a hatóság.

A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, az itt felsorolt dokumentumokat, akkor hiánypótlásra szólítják fel, ami jelentősen meghosszabbíthatja a kérelme elbírálását. 

A segélykérelemhez csatolni kell: 

a kérelmet írásban kell benyújtani (adatlap), és tartalmaznia kell mindazon indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyt, 
jövedelemnyilatkozatot, az Ön és az Önnel közös háztartásban élő(k) által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett nettó jövedelemről,
orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről,
a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/ orvosi igazolást,
a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát,
gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát,
gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát.

 

Hol nyújthatja be a kérelmet?

A segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél vagy a kormányablaknál nyújthatja be. Kérjük, adja meg lakóhelye irányítószámát, hogy megmutassuk az illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv elérhetőségeit:

A kormányhivatalokról, illetve kormányablakokról bővebb tájékoztatást a kormányhivatalok honlapján (www.kormanyhivatal.hu) találhat. 

Amennyiben kérelmét nem az eljárásra illetékes hatósághoz nyújtja be, akkor a hatóság kérelmét továbbítja a lakóhelye szerint illetékes, az elbírálásra jogosult hatósághoz, melyről Ön tájékoztatást fog kapni.

 

Milyen gyakorisággal lehet benyújtani segélykérelmet?

A segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben a kérelmező. 

 

Ki bírálja el a kérelmet?

A segélykérelmet a fővárosi- megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott bírálja el. Amennyiben a kérelmező segélyben részesítése ötvenezer forint felett indokolt, úgy az OEP főigazgatója dönt. 

 

Mit vizsgálnak a segély kérelem elbírálása során?

A kérelemben előadott összes körülményt megvizsgálva, az alábbi szempontok mérlegelése alapján dönt a fővárosi- megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve az OEP főigazgatója a segélyben részesítésről és a segély összegéről.

Ennek keretében mérlegelik a kérelmező 

egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást,
jövedelmi helyzetét, életkörülményeit,
egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét,
a méltányosságból megállapítható táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti kérelme elutasításának okát.

 

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet? 

Az ügyintézési határidő, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez történő megérkezését követő naptól számított 21 nap. Indokolt esetben lehetősége van a hatóságnak az ügyintézési határidő 21 nappal történő meghosszabbítására, melyről a kérelmező értesítést kap. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

 

Milyen módon értesül a döntésről?

A kérelmező által megadott címen, posta útján kap értesítést a segély kérelem ügyében hozott döntésről. 

 

Mit tehet, ha nem ért egyet a döntéssel?

A méltányosságból adható segély nem alanyi jogon jár, azt a kérelemben foglaltak mérlegelésével, méltányosságból lehet megállapítani, azzal, hogy a kérelmező még abban az esetben sem válik feltétlenül jogosulttá a segélyre, ha annak valamennyi feltétele adott. A méltányossági jogkör gyakorlásának éppen az a lényege, hogy egy jogszabály alapján nem járó juttatatásra lehetőséget biztosít a kérelmezőnek, amely kérelem ügyfélre kedvezőbb elbírálása azonban nem kényszeríthető ki.

Az egészségbiztosító méltányossági jogkörében hozott döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. 

A határozat bírósági felülvizsgálatát kizárólag semmisségére hivatkozva [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 121. §] lehet kérni. 

 

Hogyan kapja meg a megállapított segély összegét?

Amennyiben a segélykérelem engedélyezéséről a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott dönt, úgy a megállapított összeget a fővárosi, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve utalja, ha a segélykérelem engedélyezéséről az OEP főigazgatója dönt, úgy a megállapított összeget az OEP utalja.

A megállapított összeg a kérelmező által a kérelemben megadott címre postai úton, vagy a bankszámlára utalással történhet. 

www.oep.hu